ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଢେକିଗଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଢେକିଗଡା, ବାଲିଶଙ୍କରା, ପିନ- ୭୭୦୦୧୫, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ବାରଗାଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ବାରଗାଡ, ପିନ - ୭୭୦୦୭୩, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ବାଲିଶଙ୍କରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ବାଲିଶଙ୍କରା, ପିନ - ୭୭୦୦୧୫, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ସରବାହଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ବାଲିଶଙ୍କରା , ପିନ - ୭୭୦୦୧୫, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼