ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ନିଲାମ ଡାକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଖ୍ୟା-୦୭/୨୦୨୦-୨୧, ତା- ୦୯.୦୯.୨୦୨୦(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୬୩ କେବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ନିଲାମ ଡାକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଖ୍ୟା-୦୭/୨୦୨୦-୨୧, ତା- ୦୯.୦୯.୨୦୨୦(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୬୩ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ନିଲାମ ଡାକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଖ୍ୟା-୦୭/୨୦୨୦-୨୧, ତା- ୦୯.୦୯.୨୦୨୦(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୬୩ କେବି)
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
11/09/2020 24/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (663 KB)