ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପିରୁଲିନ। ଏବ॰ ଏହାର ଉତ୍ପ।ଦ କ୍ରୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ , ପାକିଙ୍ଗ ଏବ॰ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପିରୁଲିନ। ଏବ॰ ଏହାର ଉତ୍ପ।ଦ କ୍ରୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ , ପାକିଙ୍ଗ ଏବ॰ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପିରୁଲିନ। ଏବ॰ ଏହାର ଉତ୍ପ।ଦ କ୍ରୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ , ପାକିଙ୍ଗ ଏବ॰ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
11/05/2020 18/05/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)