ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ୫ ବର୍ଷଏ.ଏମ.ସିସହିତ କମ୍ପୁଟରଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରରାଧ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ୫ ବର୍ଷଏ.ଏମ.ସିସହିତ କମ୍ପୁଟରଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରରାଧ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରର ୫ ବର୍ଷଏ.ଏମ.ସିସହିତ କମ୍ପୁଟରଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରରାଧ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
16/07/2021 28/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)