ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆୱାନ କରାଯାଉଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆୱାନ କରାଯାଉଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆୱାନ କରାଯାଉଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
  1. ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
12/09/2018 27/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)