ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
13/04/2022 09/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (767 KB) RFP No. 2 Old Age Home (4 MB)