ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ଅଡିଟ ପାଇଁ ସିଏ ଫାର୍ମ ନିଯୋଜିତ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୫ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ଅଡିଟ ପାଇଁ ସିଏ ଫାର୍ମ ନିଯୋଜିତ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୫ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ଅଡିଟ ପାଇଁ ସିଏ ଫାର୍ମ ନିଯୋଜିତ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୫ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ , ସୁନ୍ଦରଗଡ
10/03/2022 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB) 574 (1 MB)