ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେମଗିର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡିଏଫ ୧ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେମଗିର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେମଗିର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡିଏଫ ୧ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେମଗିର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ଜିଲ୍ଲା ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟଲୟ,ହେମଗିର)

09/05/2018 15/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)