ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ରାଉରକେଲା

ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ର ତାଲିକା
କ୍ରମାଙ୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ର ନାମ କ୍ରମାଙ୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ର ନାମ
ବିଶ୍ରା ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୨୨ ୧୩ ମହିଳା ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୩୪
ବ୍ରାହ୍ମଣୀତରଙ୍ଗ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୩୧ ୧୪ ମହୁଲପଦା ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୩୫
ବଣେଇ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୨୩ ୧୫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୩୬
ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୨୬ ୧୬ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୩୭
ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୨୫ ୧୭ ସେକ୍ଟର- ୧୫ ଥାନା,୯୪୩୮୯୧୬୬୩୮
ଛେଣ୍ଡ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୨୬ ୧୮ ସେକ୍ଟର-୩ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୪୦
ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଥାନା,୯୪୩୮୯୧୮୨୮୦ ୧୯ ସେକ୍ଟର-୭ ଥାନା, ୯୪୩୭୪୪୪୫୫୮
ଝିରପାଣି ଥାନା, ୭୦୦୮୭୪୯୫୦୧ ୨୦ ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୪୨
କେ ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୮୨୯୭ ୨୧ ଟିକାୟତପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୪୩
୧୦ କୋଇଡା ଥାନା,୯୪୩୮୯୧୬୮୫୭ ୨୨ ଟାଉନସିପ (ସେକ୍ଟର-୧୯) ଥାନା,୯୪୩୮୯୧୬୬୩୯
୧୧ ଲହୁଣୀପଡା ଥାନା,୯୪୩୮୯୧୬୬୩୨ ୨୩ ଊଦିତନଗର ଥାନା, ୯୪୩୮୯୧୬୬୪୪
୧୨ ଲଠିକଟା ଥାନା,୯୪୩୮୯୧୬୬୩୩